Varsel

Skjema for varsling finnes nederst på denne siden.

Sunnmøre Data og Kultur utgjør et stort og viktig sosialt fellesskap i livet til mange unge mennesker. Formålet er å fremme datakultur på Sunnmøre. Foreningen skal gjøre  dette ved å arrangere dataparty eller lignende arrangementer. Derfor er det viktig at organisasjonen er en trygg organisasjon. En trygg organisasjon er et trygt fellesskap for alle deltakere på aktiviteter og arrangementer, og for alle som er tillitsvalgte, eller bidrar frivillig til organisasjonen. Disse retningslinjene skal skape trygge rammer for all aktivitet i regi av SDOK. Det overordnede målet for SDOKs arbeid er at grenseoverskridende atferd aldri finner sted.

Det er viktig for oss at du sier ifra dersom du eller andre opplever noe som ikke er greit, slik at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen.

Hva er et varsel?

Et varsel er å melde ifra om bekymringsverdige forhold. Det kan være å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlige. Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes.

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, både medlemmer, tillitsvalgte, honorerte og gjester, samt andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i SDOK. Tillitsvalgte har plikt til å melde ifra dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan varsle om noe du selv har opplevd, noe som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller noe du har sett som du mener ikke er greit eller som er ulovlig. Du har mulighet til å varsle både om ting du ser på som veldig alvorlig og om ting som ikke nødvendigvis er så farlig men du tenker er greit at SDOK som ansvarlig vet om.

Eksempler på kritikkverdige forhold:

  • Lovbrudd
  • Mobbing, seksuell trakassering og overgrep
  • Diskriminering og rasisme
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon

Når kan jeg varsle?

Du har alltid mulighet til å varsle. Dersom du er bekymret eller i tvil bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.

Hvordan varsler jeg?

Du kan varsle både skriftlig og muntlig til styreleder, eller nestleder om varselet skulle gjelde styreleder.

Du kan sende e-post, melding, brev, ringe, bruke skjemaet på denne siden eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med. Dersom du synes det er vanskelig å si ifra på egenhånd må du gjerne be om hjelp til å varsle fra en du stoler på, for eksempel nærmeste leder.

Hva bør varselet inneholde?

Den som varsler oppfordres til å informere om:

  • Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert. Beskriv det som har skjedd så nøye du kan.
  • Andre som eventuelt er informert i saken.

Dersom du har forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas kan du gjerne informere om det. SDOK etterkommer ønske om trygg kjønnsrepresentasjon om det ønskes.

Hva skjer når jeg har varslet?

Varsel og varslere i SDOK vil alltid bli tatt på alvor.

Det er Varslingsutvalget, bestående av styreleder og nestleder, som er ansvarlig for å håndtere varslingssaker. Varslingsutvalgets første oppgave vil være å få klarhet i hva som har skjedd. Som regel blir du kontaktet kort tid etter du har sendt inn varselet for en samtale.

Utvalget vil dermed ta kontakt med den eller de du har varslet om og andre som kan vite om saken, med mindre spesielle hensyn tilsier annet.

Etter å ha fått så mye informasjon om saken som mulig, vil styreleder avgjøre hvilke reaksjoner det eventuelt vil få for den eller de som har brutt retningslinjene. Mens saken håndteres vil styreleder til enhver tid holde deg oppdatert på hva som skjer. Du som varsler skal ivaretas så godt som mulig gjennom hele prosessen.

Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig og av så få som mulig. Om varselet gjelder styreleder vil vedkommende fjernes fra saksgangen og nestleder står ansvarlig. Enhver saksbehandler vil signere en taushetserklæring. SDOKs håndtering av varsler handler om tillitsspørsmål og ikke skyld. Politi og domstol tar stilling til skyldspørsmål. Saksbehandler kan imidlertid bistå i å ta slike saker videre.

Skjema for varsling

Hvis du ønsker å være anonym kan du fylle ut «Anonym» og «anonym@sdok.no» i navn og epost feltene.

  Hvis du velger at varselet ditt gjelder styreleder vil nestleder motta varselet og styreleder får ikke innsyn.